Friday, May 27, 2005

మేలుకోవయ్యా (త్యాగరాజు, రాగం బౌళి)

పల్లవి:
మేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోరామా

అనుపల్లవి:
మేలైన సీతా సమేత నాభాగ్యమా

చరణం:
నారదాదులు నిన్ను కోరి నీ మహీమలౌ వారిగా పాడుచున్నారిపుడు తేల్ల
వారగా వచ్చినది శ్రీ రామ నవనీత క్షీరములు బాగుగానారగింపనువేగ
రాజరాజేశ్వరభరాజముఖసాకేత రాజసద్గుణ త్యాగరాజనుత చరణ
రాజన్యవిబుధ గణరాజాదులేల్ల నిను పుజింప కాచినారీజగముపాలింప

Thursday, May 26, 2005

శ్రీ గణపతీనీ (త్యాగరాజు, రాగం సోరాశ్ట్రం)

పల్లవి:
శ్రీ గణపతినీ సేవింపరారే శ్రిత మానవులారా

అనుపల్లవి:
వాగాధిపతి సుపూజల చేకోని బాగా నటింపుచూ వెడలిన

చరణం:
పనస నారికేళాది జంబు ఫలములనారగించి ఘన తరంబగు మహిపై పదములు
ఘల్లు ఘల్లన నుంచి అనయము హరీ చరణ యుగములను హృదయాంబుజమున నుంచి
వినయమునను త్యాగరాజ వినుతుడు వివిధ గతుల దిత్తతళాగుమని వెడలిన