Thursday, June 30, 2005

బాలకనకమయ (త్యాగరాజు, రాగం అతాన)


వల్లవి:
ఏల నీ దయరాదు పరాకు జేసే వేళ సమయముకాదు

అనుపల్లవి:
బాలకనకమయచేల సుజనపరిపాల శ్రీరమాలోల విఢృతశరజాల
శుభదకరుణాలవాల ఘననీల నవ్యవనమాలికాభరణ

చరణం:
రారా దేవాదిదేవ రారా మహానుభావ రారా రాజీవనేత్ర రఘువరపుత్ర
సారతరసుధాపూరహృదయపరివార జలధిగంభీర దనుజసంహార
మదనసుకుమార బుధజనవిహార సకలశ్రుతిసార నాదుపై

రాజాధిరాజ మునిపూజితపాద రవిరాజలోచన శరణ్య అతిలావణ్య
రాజధరనుత విరాజతురగ సురరాజవందితపదాబ్జ జనక
దినరాజకోటిసమతేజ దనుజగజరాజ నిచయ మృగరాజ జలజముఖ

యాగరక్షణ పరమభాగవతార్చిత యోగీంద్రసుహృద్భావిత ఆద్యంతరహిత
నాగశయన వరనాగవరద పున్నాగసుమధర సదాఘమోచన
సదాగతిజధృతపాద ఆగమాంత చరరాగరహిత శ్రీ త్యగరాజనుత

Friday, June 24, 2005

గానమూర్తే (త్యాగరాజు, రాగం గానమూర్తి)

పల్లవి:
గానమూర్తే శ్రీ కృష్ణ వేణుగాన లోల త్రిభువనపాల

అనుపల్లవి:
మణినీమణి శ్రీరుక్మిణీ మానసాపహార మారజనక దివ్య

చరణం:
నవనీత చోర నందనత్కిషోర నరమిత్రధీర నరసింహశుర
నవమేఘతేజ నగజాసహజా నరకాంతకాజ నట త్యాగరాజ

Monday, June 20, 2005

మనవ్యాలకించరాదటే (త్యాగరాజు, రాగం నళినకాంతి)

పల్లవి:
మనవ్యాలకించరాదటే మర్మమెల్లదెల్పెదనే మనసా

అనుపల్లవి:
ఘనుడైన శ్రీ రామచంద్రునీ కరుణాంతరంగము తెలిసిన నా

చరణం:
కర్మకాండ మద కృష్టులై భవ గగనచారులై కాశి చెందక
కనిమానవావతారుడై కనిపించినాడే నటన త్యాగరాజు

Saturday, June 18, 2005

బ్రోచేవారెవరే (త్యాగరాజు, రాగం శ్రీరంజనీ)

పల్లవి:
బ్రోచేవారేవరే రఘుపతే

చరణం:
నిన్నువినా బ్రోచేవారేవరే

శ్రీ రామా నెనరున బ్రోచేవారెవరే

సకలలోకనాయక బ్రోచేవారెవరే

నరవరనీసరి బ్రోచేవారెవరే

దేవేంద్రాదులు మెచ్చుటకు లంక దయతో దానమొసంగి సదా

వాలినొక్కకోలజేసి రవిబాలుని రాజుగా కావించి జూచి

మునిసబంబు జుడవెంటి జని ఖరమారీచాదుల హతంబుజేసి

భవాబ్ది తరుణోపాయమునేరని త్యాగరాజునికరంబిడి


Note: This page marks every line but the first as a చరణం. This is different from I've usually seen. If you think this might be wrong, let me know. Please also let me know the "correct" labelling.

Friday, June 17, 2005

పరియాచకమా (త్యాగరాజు, రాగం వనస్పతి)


పల్లవి:
పరియాచకమా మాట పదిగురిలో పొగడినది

అనుపల్లవి:
వేరపు నను మానంబున వేశనంబున నే కోరి శరణాగతరక్షక నిను సంతతము శరణంటే

చరణం:
ఒక మునికై ద్రోపది ద్వారక నిలయ శరణనగా
ఒక మాటకు విభీశనుడు ఓర్వలేక శరణనగా
సకలేశ్వర ప్రహ్లాదుడు జాలిచే శరణానగా
హితకారుడవై బ్రోచితివే త్యాగరాజుని మాట


Note: This one has me totally stumped. The couple of Romanized transliterations I did find on the web are confusing. So there may be way more mistakes than the usual. The parts that I think may be wrong are italicized. I am sure there are many more mistakes. If any of you that are reading this can post a meaning, I would really really appreciate it.
Here is what all I have referred to:
1. http://www.geocities.com/promiserani2/c2724.html
2. http://www.bhajanasampradaya.com/DetailsOfKeerthana.asp?san=784
3. Maharajapuram Santhanam's rendition of the కృతి on http://www.musicindiaonline.com

Thursday, June 16, 2005

ఎవరురా (త్యాగరాజు, రాగం మోహనం)

పల్లవి:
ఎవరురా నిన్నువినా గతి మాకు

అనుపల్లవి:
సవనరక్షక నిత్యోత్సవ సీతాపతి

చరణం:
రాదా నాదుపై నీ దయ వినరాదా మురవైరికాదా దయ పల్కరాదా
ఇది మరియాదా నాతో వాదమా నీ భేదమా మాకు

రాక నన్నేచ న్యాయమా పరాకా నేన్నటే హేయమా రామా
రాకాశశిముఖ నీ కాశించితి సాకు మా పుణ్య శ్లోకమా మాకు

శ్రీశారి గనారాతివి దాస తెలియక పోతివి ఆపగేశార్చిత
పాలితేశ నా ప్రకాశమా స్వప్రకాశమా మాకు

రాజా బిగు నీకేలరా త్యాగరాజార్చిత తాళజాలరా రామా
ఈ జాలము సేయ రాజ బ్రోవ సంకోచమా సురభూజమా మాకు

Tuesday, June 14, 2005

బంటురీతి (త్యాగరాజు, రాగం హంసనాదం)

పల్లవి:
బంటురీతికొలువియ్యవయ్య రామా

అనుపల్లవి:
తుంటవింటివాని మొదలైన మాదాదుల కొట్టినేల కూలజేయునిజ

చరణం:
రోమాంచమను ఘనకంచుకము రామభక్తుడనే ముద్రబిళ్ళయు
రామనామమనే వరఖడ్గమివి రాజిల్లునయ్య త్యాగరాజునిజ

Monday, June 13, 2005

రామా నన్ను బ్రోవరా (త్యాగరాజు, రాగం హరికాంభోజీ)

పల్లవి:
రామా నన్ను బ్రోవరా ప్రేమతో లోకాభిరామా

అనుపల్లవి:
చీమలో బ్రహ్మలో శివ కేశవాదులలో ప్రేమమీర వేలకుచుంటే బిరుదు వహించిన సీతా

చరణం:
మెప్పులకై కనతావు నావు పడగ వీర వీకి తప్పు పనులు లేకయుంటే త్యాగరాజ వినుత సీతా

Monday, June 06, 2005

నెనరుంచినాను (త్యాగరాజు, రాగం మాళవి)

వల్లవి:
నెనరుంచినాను ఆన్నిటికి నిధానుడను నేను నీదుపై

అనుపల్లవి:
ఘనాఘజీముథా శుగ జలధి గంభీర నీ పాదములపై

చరణం:
కలిలొ మాటలు నెర్చుకొని కాంతలను తనయుల బ్రొచుటకు
శిలాత్ముదై పలుకా నేరనుర శ్రీ త్యాగరాజాప్తు నీయడ

Friday, June 03, 2005

యోమీ చేసితేనేమి (త్యాగరాజు, రాగం తోడి)

పల్లవి:
యోమీ చేసితేనేమి శ్రీరామ స్వామి కరుణ లేని వారిలలో

అనుపల్లవి:
కామ మోహ దాసులై శ్రీ రాముని కట్టు తేలియలేని వారిలలో

చరణం:
ఇమ్ము కలిగితేనేమి ఇల్లాలికి సోమ్ము బేట్టితే యోమి
కమ్మ విట్లు కేలిని తేలిసి యోమి తమ్మి కంటివ నీ కరుణలేని వారిలలో

సవము చేసితేనేమి కలిమిని పుత్రోత్సవము కలిగితేనేమి భువిలోనన్య
బీజ జనితుని కోని యోమి శివాకార శ్రీరాముని దయలోని వారిలలో

మోడగట్టితేనేమి అందునలందరు జోడు గట్టితేనేమి చేడియలను
మేప్పించ దేలిసితేనేమి ఇదులేని రాముని దయలేని వారిలలో

రాజ్యమేలితేనేమి బహుజనులలో పూజ్యులైతేనేమి అజ్య ప్రవాహముతో
నన్ననమిడితేనేమి పూజ్యుడైన రాముని దయలేని వారిలలో

గురువుతానైతేనేమి కంటికీ మేను గురువై తోచితేనేమి
వరమంత్రమంన్యుల కుప్పచేసితేనేమి వర త్యాగరాజ నుతుని దయలేని వారిలలో