Saturday, July 15, 2006

ఎందరో మహానుభావులు (రాగం శ్రి)

పల్లవి:
ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు

అనుపల్లవి:
చందురూవర్ణుని అందచందమునూ హృదయారవిందమున జుచి బ్ర్మహానందమనుభవించువారెందరో

చరణం:
సామగానలోల మనసిజలావణ్య ధన్యు మూర్ధన్యులెందరో

మానసవనచరవర సంచారము నిలిపి మూర్తి బగుగా పోగడనే వారెందరో

సరగుణ పాదములకు స్వాంతమును సరోజమును సమర్పణము సేయుపారెందరో

పతిత పావనుడనే పరాత్పరుని గురించి పరమార్థమగు నిజమార్గముతోను పాడుచును సల్లాపముతో స్వరలయాదిరాగములు తెలియువారెందరో

హరిగుణ మణిమయ సరములు గళమున శోభిల్లు భక్తకోటులిలలో తెలివితో చెలిమితో కరుణగల్గి జగమెల్లను సుధాదృశ్టిచే బ్రోచువారెందరో

హోయలు మీర నదలు గల్గు సరసుని సదా కనుల జూచుచును పులకశరీరులై ఆనంద పయోధి నిమగ్నులై ముదంబునను యశముగలవారెందరో

పరమభాగవత మోనివరశశి విభాకర సనక సనందన దిగిశ సుర కింపురుశ కనకక కశిపు సుత నారద తుంబురూ పవనసూను భాలచంద్రధర శుక సరోజభవ భూసురవరులు పరమ పావనులు ఘనులు శాశ్వతులు కమలభవ సుఖము సదానుభవులుగాక ఎందరో

నీ మేను నామవైభవంబులను ని పరాక్రమ ధేర్యము శాంతమానసము నీవులను వచన సత్యమును రఘువర నీయడ సద్భక్తియు జనించకను దుర్మతములను కల్ల జేసినట్టి నీమదినెరింగి సంతతంబునను గుణ భజనానంద కిర్తనము సేయువారెందరో

భాగవత రామాయణ గితాది శ్రుతి శాస్త్ర పురాణపు మర్మములన్ శివాతి శంన్మతముల గూఢములన్ మప్పది ముక్కోటి సురాంతరంగములభావంబులనెరిగి భావరాగలయాది సోఖ్యముచే చిరాయువుల్గల్గి నిరవధి సుఖాత్ములై త్యాగరాజాప్తులైనవారెందరో

ప్రేమమూపిరి గోనువేళ నామమునుతలచేవారు రామభక్తుడైన త్యాగరాజనుతుని నిజ దాసులైనవారెందరో

కన కన రుచిరా (రాగం వరాళి)

పల్లవి:
కన కన రుచిరా కనకవసన నిన్ను

అనుపల్లవి:
దినదినమును అను దినదినమును మనసున చనువున నిన్ను

చరణం:
పాలుగారు మోమున శ్రీ అపార మహిమ దనరు నీన్ను

తళతళమను ముఖ కళ గలిగిన సీత కులుకుచూ ఓర కన్నులను జుచె నిన్ను

బాలార్కాభిసుచేల మణిమయ మాలాలంకృత కంధర సరసిజాక్ష
వరకపోల సురుచిర కిరీట ధర సంతతంబు మనసారగ

సాపత్ని మాతయౌ సురుచిచే కర్ణశూమైన మాటలు వీనుల జురూకున తాళక శ్రీహరిని థ్యానించి సుఖియింపగలేదా యటు

మృదమదలలామ శుభనితిలవర జటాయు మోక్ష ఫలద పవమానసుతుడు నీదు మహిమ తెల్ప సీత తెలిసి వలచి సోక్క లేదా రీతి నిన్ను

సుఖాస్పదా విముఖాంబుదర పవన విదేహ మానస విహారాప్త సురపుజ మానిత గుణాంక చిదానంద ఖగతురంగ ధృతరథాంగ పరమ దయాకర కరుణారస వరుణాలయ భయాపహర శ్రీ రఘుపతే

కామించీ ప్రేమమీర కరముల నీదు పాద కమలముల్పట్టుకోన్నవాడు సాక్షి రామనామ రసికుడు కైలాససదనుడు సాక్షి మరియు నారద పరాశర శుక శోనక పురంధర నగజ ధరజ ముఖ్యులు సాక్షి కాద సుందరేశ సుఖ కలశాంబుదివాస శ్రితులకే

సతతము ప్రేమ పూరితుడగు త్యాగరాజనుత ముఖజిత కుముద హిత వరదా నిన్నుTuesday, July 11, 2006

Finally!

I discovered yesterday that I am able to edit my blog and create new posts, after a gap of nearly nine months. Back in September of 2005, blogger started having trouble publishing my blog and stopped adding any new posts I'd make. The progress page would endlessly loop at the 7% mark when I'd try to publish. I found some discussion on that net that seemed to suggest that this was a problem with many non-English blogs. Blogger seems to have finally fixed this problem.

So, yep, watch this space for more posts. :)

Also, you guys may have noticed that the blog title has change from "త్యాగరాజ కృతులు" to "తెలుగు కృతులు". I'll be trascribing songs by other poets too. However, I intend to limit the content to compisitions of a spiritual/devotional nature.