Sunday, September 14, 2008

శ్రీ వరలక్షమీ నమస్తుభ్యం
(రాగం శ్రీ, ముత్తుస్వామి దీక్షీతార్)

పల్లవి:
శ్రీ వరలక్షమి నమస్తుభ్యం వసుప్రదే
శ్రీ సారసపదే రసపదే సపదే పదే పదే

ఆనుపల్లవి:
భావజజనకప్రాణవల్లభే సువర్ణాభే
భానుకోటిసమానప్రభే భక్తసులభే
సేవకజన పాలిన్యై
శ్రీతపంకజ మాలిన్యై
కేవలగుణ శాలిన్యై
కేశవహృత్ఖేలిన్యై

చరణం:
శ్రావణపౌర్ణమీ పూర్వస్థ శుక్రవారే
చారుమతీ ప్రభృతిభిః పూజితాకారే
దేవాది గురుగుహ సమర్పిత మణిమయహారే
దీనజన సంరక్షణనిపుణ కనకధారే
భావనా భేదచతురే భారతీ సన్నుతవరే
కైవల్యవితరణపరే కాంక్షితఫలప్రదకరే* Audio: Courtesy http://www.sangeethapriya.org/
* Player: Courtesy http://www.odeo.com/

Thursday, September 04, 2008

దాక్షాయణీ
(రాగం తోడి, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్)

పల్లవి:
దాక్షాయణీ అభయాంబికే వరదాభయహస్తే నమస్తే శ్రీ

అనుపల్లవి:
దీక్షాసంతుష్టమానసే దీనావనహస్తసారసే
కాంక్షితార్థప్రదాయిని కామతంత్రవిధాయిని
సాక్షిరూపప్రకాశిని సమస్తజగద్విలాసిని

చరణం:
సకలనిష్కళస్వరూపతేజసే సకలలోకసృష్టికరణభ్రాజసే
సకలభక్తసంరక్షణయశసే సకలయోగిమనోరూపతత్వతపసే
ప్రబలగురుగుహోదయే పఞ్చాననహృదాలయో
భరతమతఙ్గాదినుతే భారతీశపూజితేपल्लवि:
दाक्षायणी अभयाम्बिके वरदाभयाहस्ते नमस्ते श्री

अनुपल्लवि:
दीक्षासन्तुष्टमानसे दीनावनहस्तसारसे
कांक्षितार्थप्रदायिनी कामतन्त्रविधायिनि
साक्षीरूपप्रकाशिनि समस्तजगद्विलासिनि

चरणं:
सकलनिष्कळस्वरूपतेजसे सकललोकसृष्टिकरणभ्राजसे
सकलभक्तसंरक्षणयशसे सकलयोगिमनोरूपतत्वतपसे
प्रबलगुरुगुहोदये पञ्चाननहृदालये
भरतमतङ्गादिनुते भारतीशपूजिते* Audio: Courtesy http://www.sangeethapriya.org/
* Player: Courtesy http://www.odeo.com/

Wednesday, August 27, 2008

Help wanted.

Are you a javascript expert?
Have you dabbled with blogger's template code?
Do you know what content negotiation is?

If you answered yes to all three, and you have
time to spare, please let me know how I can get
in touch with you in a comment.

Thanks.

Sunday, August 24, 2008

రామచంద్రస్య దాసోహం
(రాగం ధామవతి, ముత్తుస్వామి దీక్షీతార్)

పల్లవి:
రామచంద్రస్యదాసోహం
శ్రీసీతానాయకస్య గురుగుహహితస్య

చరణం:
సామదానభేదాదిచతురస్య సజ్జనపాలస్య దుష్టహరస్య
సమయాచారసంప్రదాయకస్య శబరీమోక్షప్రదస్య వరస్య


पल्लवि:
रामचन्द्रस्य दासोहम्
श्रीसीतानायकस्य गुरूगुहहितस्य

चरणम्:
सामदानभेदादिचतुरस्य सज्जनपालस्य दुष्टहरस्य
समयाचारसंप्रदायकस्य शबरीमोक्षप्रदस्य वरस्य* Audio: Courtesy http://www.sangeethapriya.org/
* Player: Courtesy http://www.odeo.com/

Thursday, August 14, 2008

స్వామినాథ పరిపాలయాశుమాం (రాగం చలనాట, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్)

పల్లవి:
స్వామినాథ పరిపాలయాశుమాం
స్వప్రకాష వల్లీష గురుగుహ దేవసేనేష

చరణం:
కామజనక భరతీష సేవిత
కార్తికేయ నారదాది భావిత
వామదేవ పార్వతీ సుకుమార
పారిజాస్త్ర సమ్మోహితాకార

కామితార్థవితరణనిపుణచరణ
కావ్యనాటకాలంకారభరణ
భూమిజలాగ్నివాయుగగనకిరణ
బోధరూప నిత్యానందకరణ


* Audio: Courtesy http://www.sangeethapriya.org/
* Player: Courtesy http://www.odeo.com/

Wednesday, August 13, 2008

అభయాంబాయాం (రాగం సహాన, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్)

పల్లవి:
అభయాంబాయాం భక్తిం కరోమి
సచ్చిదానంద రూపాయాం స్వస్వరూపాయాం శ్రీ

చరణం:
విభవాదివితరణనిపుణమంత్రిణ్యాం
విజయకారణనిపుణతరదంణ్డిన్యాం
వియదాదిభూతకిరణమాలిన్యాం
వికల్పహరణనిపుణశూలిణ్యాం

అభేద ప్రతిపాదితాయాం
ఆది గురుగుహ వేదితాయాం
సభేఫ మోదిత నటనాయాం
సాయుజ్యప్రద చరణాయాం


* Audio: Courtesy http://www.sangeethapriya.org/
* Player: Courtesy http://www.odeo.com/

Tuesday, August 05, 2008

సుఖి ఎవ్వరో (త్యాగరాజు, రాగం కానడ)

పల్లవి:
సుఖి ఎవ్వరో రామ నామ సుఖి ఎవ్వరో

అనుపల్లవి:
సుఖి ఎవ్వరో సుముఖి ఎవ్వరో అఖిల సారమగు తారక నామ

చరణం:
సత్యము తప్పక సకల లోకులకు భృత్యుడై దైవభేదము లేక
నిత్యామైన సుస్వర గావముతో నిరంతరము త్యాగరాజనుత రామ

Monday, August 04, 2008

బ్రూహి ముకుందేతి (సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర, రాగం కురింజి)

పల్లవి:
బ్రూహి ముకుందేతి రసనే

చరణాలు:
కేశవ మాథవ గోవిదేతి కృశ్నానంద సదానందేతి

రాధారమణ హరేరామేతి రాజీవాక్ష ఘనశ్యామేతి

గరుఢగమన నందకహస్తేతి ఖండిత దశకంఠామస్తేతి

అక్రూరప్రియ చక్రధరేతి హంసనిరంజన కంస హరేతి

Friday, July 18, 2008

ఎందుకు నిర్దయ (రాగం హరికాంభోజి, త్యాగరాజు)

పల్లవి:
ఎందుకు నిర్దయ ఎవరున్నారురా

అనుపల్లవి:
ఇందునిభానన ఇనకులచందన

చరణాలు:
పరమా పావన పరిమళ పాఘన

నే పరదేసి బాపవే గాసి

ఉఢత భక్తి గని ఊపతిల్లగ లేదా

శత్రుల మిత్రుల సమముగ జూచే నీక్(ఎందుకు నిర్దయ)

ధరలో నీవై త్యాగరాజుపై

Sunday, July 13, 2008

ఉపచారము (రాగం భైరవి, త్యాగరాజు)

వల్లవి:
ఉపచారము జేసే వారున్నీరని మరవకురా

అనుపల్లవి:
కృప కావలెనని నే నీ కీర్తిని పల్కుచునుండగ

చరణం:
వాకిటనే పదిలముగా వాతాత్మజుడున్నాడని శ్రీకరులగు నీ తమ్ములు చేరియున్నారని
ఏకాంతమునను జానకి ఏర్పడియున్నదని శ్రీకాంతపరులెల్లని శ్రీ త్యాగరాజ వినుత

Thursday, February 28, 2008

పిబరే రామ రసం (సదాశివ బ్రహ్మేద్ర, రాగం యమున కళ్యాణి)

పల్లవి:
పిబరే రామ రసం రసనే

చరణం:
జనన మరణ భయ శోక విదూరం
సకల శాస్త్ర నిగమ ఆగమ సారం

శుద్ధ పరమహంస ఆశ్రమ గీతం
శుక శౌనక కౌశిక ముఖ పీతం

Saturday, February 16, 2008

కల్యాణ రామ (ఊతుక్కాడు వెంకటసుబ్బయ, రాగం హంసనాదం)

పల్లవి:
కల్యాణ రామ రఘురామ రామ
కనక మకుట మరకతమణి లోల హార
దశరథ బాల సీతా

అనుపల్లవి:
మల్లికాది సుగంధ మయ నవ మాలికాది శోబితగళేన
ఉల్లాస పరిశీలన చామర ఉభయ పార్శ్వేన కుండల కేళన

చరణం:
ఆగత సురవర మునిగణ సజ్జన అగణిత జనగణ ఘోషిత మంగళ
రాఘవ రఘురామ రామ జనకజా రమణ మనోహర సీతా

గౌతమ వసిష్ఠ నారద తుంబురు కాశ్యపాది మునిగణ వర పూజిత
ఔపవాహ్య స్కంద దేశ అలంకృత హైమ సింహాసనస్థిత సీతా

భాగధేయ బహుమాన సుధాయ ఉభతార్పిత దిశి దిశి రాక్షకావర
మేఘ వాహనరవాహనాదినుత ఏకరాజ మహారాజ మమరాజ

Monday, February 11, 2008

ధర్మసంపర్ధినీ (ముత్తుస్వామి దీక్షితార్, రాగం మధ్యమావతి)

పల్లవి:
ధర్మసంవర్ధినీ దనుజసమ్మర్దినీ
ధరాధరాత్మజే అజే
దయయా మామ్పాహి పాహి

అనుపల్లవి:
నిర్మలహృదయనివాసినీ నిత్యానందనివాసినీ
కర్మజ్ఞాన విధాయినీ కాంక్షీతార్థప్రదాయినీ

చరణం:
మాధవసోదరీ సుందరీ మధ్యమావతి శంకరీ
మాధుర్యవాక్విజృబిని మహాదేవ కుటుంబిని
సాధుజన చిత్తరంజని శాశ్వత గురుగుహ జనని
బోధరూపిణి నిరంజని భువనేశ దురిత భంజని
పాదజ విశ్వవిలాసిని పంచనదీశోల్లాసిని
వేదశాస్తరవశ్వాసిని విధిహరిహరప్రకాశిని

Tuesday, February 05, 2008

గజాననయుతం (ముత్తూస్వామి దీక్షితార్, రాగం వేగవాహిని)

పల్లవి:
గజాననయుతం గణేశ్వరం
భజామి సతతం సురేశ్వరం

చరణం:
అజేంద్ర పూజిత విఘ్నేశ్వరం
గణాదిసన్నుతపద పద్మకరం
కుంజరభంజన చతురతరకరం
గురుగుహాగ్రజం ప్రణవాకారం

Monday, January 14, 2008

శ్రీ మహాగణపతిరవతుమాం (ముత్తుస్వామి దీక్షీతార్, రాగం గౌళ)

పల్లవి:
శ్రీ మహాగణపతిరవతుమాం సిద్ధివినాయకో మాతంగముఖ

అనుపల్లవి:
కామజనక విధింద్రసన్నుత కమలాలయ తటనివాసో
కోమలతర పల్లవపతకర గురుగుహాగ్రజ శివాత్మజ

చరణం:
సువర్ణాకర్శణ విఘ్నరాజో పాదాంబుజో
గోరవర్ణవసనధరో ఫాలచంద్రో నరాదివినుత లంబోదరో
కువలయ స్వవిశాన పాశాంకుషమోదక ప్రకాశకరో భవజలథినావో
మూలప్రకృతిస్వభావో సుఖతరో
రవిసహస్రసన్నిభదేహో కవిజననుతమూశికవాహో
అవనతదేవతాసమూహో అవినాశకైవల్యదేహో


Here's a video of a very nice rendition of this krithi (with kind permission from the artists):