Saturday, January 21, 2006

శోభనే (త్యాగరాజు, రాగం కామవర్ధిని)

వదన ద్యుతి జిత సోమ వసుధా మానవ కామ
మద మానవ గణ భీమ మామ్పాహి శ్రీరామా

జనకసుతా హృద్రమణ జమదగ్నిజ మదహరణ
ప్రణతాఘానల వరుణ పాహిమామ్ ముని శరణ

విగళిత మోహపాశ విధుకోటి సంకాశ
భగవన్ సకలాధీశ్ పాహీ పాప వినాశ

వర త్యాగరాజనుత వారిజసంభవ తాత
పరమ కల్యాణయుత పాహిమామ శుభచరిత

No comments: