Wednesday, May 02, 2007

గంగే మామ్పాహి (ముత్తుస్వామి దీక్షితార్, రాగం ఝింఝూటి)

పల్లవి:
గంగే మామ్పాహి గిరీశశిరస్థితే గంభీరకాయే సంగీతవాద్య ప్రియే

చరణం:
అంగజతాతముదే అసిపరుణామధ్యే అక్రూరపూజితే అఖిలజనానందే
సకలతీర్థమూలే సద్గురుగుహలీలే పరజహ్నూబాలే వ్యాసాదికృపాలే

पल्लवि:
गंगे माम्पाहि गिरीशशिरःस्थिते गंभीरकाये संगीतवाद्यप्रिये

चरणम्:
अंगजतातमुदे असिवरुणामध्ये अक्रूरपूजिते अखिलजनानन्दे
सकलतीर्थमूले सद्गुरुगुहलीले वरजह्नुबाले व्यासादिकृपाले

1 comment:

Anonymous said...

గంగే మామ్పాహి (ముత్తుస్వామి దీక్షీ (kShi - short i) తా (short a?)ర్, రాగం ఝిం (JhaM?) ఝూటి)
పల్లవి:
గంగే మామ్పాహి గిరీశశిర(H - insert visarga)స్థితే గంభీరకాయే సంగీతవాద్య (no space) ప్రియే

చరణం:
అంగజతాతముదే అసిప (va not pa)రుణామధ్యే అక్రూరపూజితే అఖిలజనానందే
సకలతీర్థమూలే సద్గురుగుహలీలే ప (va not pa)రజహ్నూ (u - short; no space)బాలే వ్యాసాదికృపాలే

पल्लवि:
गंगे माम्पाहि गिरीशशिर(H - insert visarga)स्थिते गंभीरकाये संगीतवाद्यप्रिये

चरणम्:
अंगजतातमुदे असिवरुणामध्ये अक्रूरपूजिते अखिलजनानन्दे
सकलतीर्थमूले सद्गुरुगुहलीले वरजह्नू(jahnu - u short)बाले व्यासादिकृपाले

Labels: ముత్తుస్వామి దీక్షీ (i - short i)తా (short a?)ర్, రాగం ఝిం (jhaM ?) ఝూటి