Friday, August 11, 2006

సాధించెనే (రాగం ఆరాభి)

పల్లవి:
సాధించనే ఓ మనసా

అనుపల్లవి:
బోధించిన సన్మార్గవచనముల బోంగు జేసి త బట్టిన పట్టు

చరణం:
సమయానికి తగు మాటలాడెనే

దేవకీ వసుదేవులన్ నెగించినటు

రంగేశుడు సద్గంగాజనకుడు సంగీత సాంప్రదాయకుడు

గోపీజన మనోరతంబోసంగ లేకనే గేలియు జేసే వాడు

వనితల సదా సోక్క జేయుచును మ్రోక్క జేసే పరమాత్ముడదియుగాక
యశోద తనయుడంచు ముదంబునను ముద్దు పెట్ట నవ్వుచుండు హరి

పరమ భక్తవత్సలుడు సుగుణ పారావారుండాజన్మ మనఘుడై
కలి బాధలుతీర్చువాడనుచునే హృదంబు జమున జూచుచుండగ

హరే రామచంద్ర రఘుకులేశ మృదు సుభాశ శేశ శయన పరనారీసోదరాజ
విరాజతురగరాజ రాజనుత నిరామయ పఘన సరసీరుహదళాక్ష
యనుచు వేడుకోన్న నన్ను తా బ్రోవకను

శ్రీ వెంకటేశ సుప్రకాశ సర్వోన్నత సజ్జన మానస నికేతన కనకాంబరధర
లసన్ముకుట కుండల వారాజిత హరే యనుచు నే పోగడగా త్యాగరాజ గేయుడు
మానవేంద్రుడైన రామచంద్రుడు

సద్భక్తుల నడతలిట్లనెనే అమరికగా నా పూజకోనెనే అలుగవద్దనెనే
విముఖులతో జేరబోకుమనెనే వెట కల్గిన తాళుకోమ్మనెనే
దమశమాది సుఖదాయకుడగు శ్రీత్యాగరాజ సుతుడు చెంతరాకనే


No comments: