Friday, August 11, 2006

జగదానందకారకా (రాగం naTTai)

జగదానందకారకా జయ జానకీ ప్రాణనాయకా

గగనాధిపసత్కులజా రాజరాజేశ్వరా సుగుణాకర సురసేవ్య భవ్యదాయకా సదా సకల

అమరతారక నేచయ కుముదహిత పరిపూర్ణ నఘ సుర సురభూజ
దధి పయోధివాసా హరణ సుందరతరవదన సుధామయ వచో బృంద
గోవింద సానంద మా వరాజరాప్త శుభకరా అనేక

నిగమనీరజాంమృత పోశకా నిమిశవైరి వారిద సమీరన
ఖగ తురంగ సత్కవిహృదాలయా అగణిత వానరాధిప నతాంఘ్రియుగ

ఇంద్రనీలమణిసన్నిభ పఘన చంద్రసూర్యనయన అప్రమేయ
వాగీంద్రజనక సకలేశ శూభ్ర నాగేంద్రశయన శమనవైరిసన్నుత

పాదవిజితమైనిశాప సవ పరిపాల వర మంత్ర గ్రహణలోల
పరమశాంతచిత్త జనజాథిప సరోజభవ వరదా అఖిల

సృశ్టి స్థిత్యంతకార కామిత కామిత ఫలదా సమాన గాత్ర
శచీపతిసుతా అబ్దిమదహరణా యురాగరాగ రాజిత కథ సారహిత

సజ్జనమానసాబ్దిసుధాకర కుసుమవిమాన సురసా రిపు కరాబ్జ
లాలిత చరణా వగుణ సురగణ మదహరణ సనాతనాజనుత

ఓంకారపంజరకీర పురహర సరోజభవ కేశవాదిరూప వాసనరిపు
జనకాంతక కళాదరాప్త కరుణాకర శరణాగత జనపాలన సుమనో
రమణ నిర్వికార నిగమ సారతర

కరథ్రతశరజాల సురమదాపహరణ వనీ సుర సురావన కవీన
బిలజ మౌని కృత చరిత్ర సన్నుత శ్రీ త్యాగరాజనుత

పురాణపురుశ న్వరాత్మజాశృత పరాధీన కర విరాధ రావణ
విరానణా నఘ పరాశర మనోహర వికృత త్యాగరాజ సన్నుత

అగణిత గుణ కనకచేల సాల విదలనారుణాభ చరణ అపారమహిమాద్భుత
సుకవిజన హృదసదన సురమునిగణ విహిత కలశ నీర
నిధిజా రమణ పాప గజ నృసింహ వర త్యాగరాజాదినుత

No comments: