Wednesday, April 18, 2007

నన్ను పాలింవ (త్యాగరాజు, రాగం మోహనం)

పల్లవి:
నన్ను పాలింప నదచివచ్చితివో నా ప్రాణనాథ

అనుపల్లవి:
వనజనయన మోమున జూచుట జీవనమని నేనరున మనసు మర్మము తేలిసి

చరణం:
సురపతి నీలమణినిభ తనువుతో యురమున ముత్యపుసరుల చయముతో
కరమున శర కోదంఢ కాంతితో ధరణి తనయతో త్యాగరాజార్చిత

No comments: