Tuesday, April 24, 2007

శ్రీ తులసమ్మ (త్యాగాజూ, రాగం దేవగాంధారి)

పల్లవి:
శ్రీ తులసమ్మ మాయింట నేలకోనవమ్మ ఈ మహిని
నీ సమానమేవరమ్మ బంగారు బోమ్మ

చరణాలు:
కరగు సుపర్ణపు సోమ్ములు బెట్టి
సరిగే చిర ముద్దు గురియ గట్టి
కరుణ జూచి సిరులనుయోడి గట్టి
పరదుని కరమునను బట్టి

యురమున ముత్యపు సరులసియడ
సురతరుణులు నిన్ను గని కోనియడ
వర మునులాష్ట దిగీశులు పేడ
వరదుడు నిన్ను ప్రేమ జూడ

మరువక పారిజాత సరోజ
కురవక వకుళ సుగంధరాజ
వర సమములచే త్యాగరాజ
వరద నిన్ను పూజ సేతు

1 comment:

A V S Prasad said...

Hi,

I didn't come to give the comments to not only for this song. I like carnatic music, but by reading I can not enjoy.
I want to express my happiness by watching such a nice effort u give to music. Nice blog... nice design... wonderful... Keep it up ... in future it grows and grows ... it helps to others...
-- prasad.